Välkommen till Skarv Sthlm för hjälp med medberoende.

Det kan handla om att känna ett starkt behov av att ta hand om andra, lyssna in och känna av stämningar, signaler och tecken från andra människor, att försöka anpassa sig efter andras viljor, uttalade eller upplevda, att ha svårt att sätta- och värna om egna gränser, men också om att helt enkelt känna sig utnyttjad, trampad på, förbisedd eller tagen för given.

IMG_4105.jpg

Om medberoende.

 

Olika former av medberoende är en stor och viktig del av mitt arbete på Skarv Sthlm. Ofta handlar det om tendenser att se till andras behov först, medan egna behov hamnar i skymundan. Kanske är det svårt att ens identifiera vad de egna behoven är och ännu svårare att lyssna till dem och låta dem vara i fokus. Detta är inte ovanligt och inte konstigt.

Ofta tar det sig uttryck på det mest konkreta sättet genom att ha extremt höga krav på sig själv, att alltid kämpa för att leva upp till egna- och andras förväntningar samtidigt som det aldrig är riktigt tillräckligt, att ha en känsla av att kunna klara av vad som än kommer i ens väg, att vara i konstant krishantering, att känna sig nästintill odödlig men samtidigt ha svårt att slappna av och finna ro. Olika former av svårigheter i relationer är ett annat sätt där tanke- och beteendemönster blir synliga, och där känslor av rädsla, ångest, panik och ensamhet kan bli påtagliga.

Inte bara vid missbruk.

 

Konceptet medberoende, eller codependency på engelska, kan ibland tolkas som att det enbart handlar om att en person möjliggör en annans missbruk. Jag ser det gärna som att medberoende benämner fenomenet att det egna självvärdet, den inre tryggheten, själsligt lugn och känslor av att vara tillfreds med livet förläggs på en annan person. -Den andra- blir det i tillvaron som med sin närvaro bekräftar den egna existensen. Det kan handla om att känna ett starkt behov av att ta hand om andra, lyssna in och känna av stämningar, signaler och tecken från andra människor, att försöka anpassa sig efter andras viljor, uttalade eller upplevda, att ha svårt att sätta- och värna om egna gränser, men också om att helt enkelt känna sig utnyttjad, trampad på, förbisedd eller tagen för given.

Dessa känslor är inget som du ska behöva tyngas av.

Återfå kontakten med dig själv.

 

Hos Skarv Sthlm får du hjälp att återfå kontakten med dig själv och att se dina egna mönster, både i tanke och handling.

Dessa mönster har du förmodligen haft med dig sedan väldigt tidig ålder. Små barn har förmågan att anpassa sig till nästintill vilka omständigheter som helst. Detta är en överlevnadsstrategi som utformas utifrån vad barnet märker fungerar i relationen till personerna i barnets närhet. Här behöver det inte nödvändigtvis handla om stora trauman för att strategierna som utvecklas i barndomen ska ställa till problem i vuxen ålder.

Det kan tex röra sig om att ha vuxit upp med emotionellt frånvarande eller omogna föräldrar som inte har sett och bekräftat, föräldrar som varit fokuserade på sina egna svårigheter såsom missbruk, psykisk ohälsa, ekonomiska problem, eller som haft ett eget medberoende. Om barnets behov inte varit i fokus hos föräldrarna är det följaktligen svårt för personen att sätta sina egna behov i fokus i vuxen ålder.

Du är värdefull och tillräcklig.

 

Genom att se dig själv, samt hur och varför dina mönster har uppkommit, får du möjlighet att välja själv. Målet är att gå från att reagera per automatik till att agera medvetet och utifrån egen vilja. Detta kommer genom insikten att du är den viktigaste personen i ditt liv. Du är värdefull och tillräcklig. Och du är inte ensam.

Välkommen att boka samtalsterapi hos mig för att reda ut och förstå vad det är som gör att du reagerar och känner som du gör, varför det är så samt hur vi kan hjälpa dig att släppa de mönster som inte tjänar dig idag.

Under hösten 2019 kommer även workshops att hållas kring ämnet medberoende. Mer info om dessa kommer inom kort. Vid intresse maila gärna till info@skarvsthlm.com

Varmt välkommen!